get('twitter')) == 1) { ?>

 

O NAS

 

 

Organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Dyrektorem przedszkola od 1 września 2015 roku jest mgr Agnieszka Świerkocka.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.


HOGUŚ istnieje po to, aby zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników. Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. Koncepcję edukacji osadziliśmy na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci. Przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami. Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności. Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.  HOGUŚ promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków. Oferuje dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności, aktywizujących i przygotowujących do dalszego, samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie. Koncepcja działań oparta jest o szczegółową analizę oczekiwań i potrzeb naszych klientów: wychowanków i ich rodziców. Przedszkole propaguje ideę rozwoju zrównoważonego i kształtuje zachowania przyjazne zdrowiu.

Baza dydaktyczna:

W Publicznym Przedszkolu HOGUŚ znajduje się 6 sal dydaktycznych ( 3 z bezpośrednim wyjściem na taras), duża sala do zajęć dodatkowych i rytmiki, biblioteka, szatnia, pomieszczenia gospodarcze, pokój do zajęć indywidualnych, własna kuchnia z jadalnią, pomieszczenia socjalno-gospodarcze. Budynek otoczony jest dużym ogrodem wyposażonym w sprzęty do zabaw i 2 altany w których prowadzone są zajęcia w okresie wiosenno-jesiennym.

Realizowane programy:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 17 czerwca 2016r. Zmieniającym rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zał. 1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

  • Edukacja czytelnicza.
  • Promocja zdrowego żywienia.
  • Bezpieczny przedszkolak w ruchu drogowym.
  • Profilaktyka zdrowia.
  • Edukacja ekologiczna.
  • Edukacja przyrodnicza.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Przedszkola „Hoguś”.

 

 

LOGO

© 2017 Publiczne Przedszkole HOGUŚ. Wszystkie prawa zastrzezone.
Wykonał: MICHAŁ ŁUKOWIAK